top of page
2social zemin 2_.png

I. İstanbul Eğitim Zirvesi

2021

Eğitim alanında önde gelen karar alıcıların, entelektüellerin, akademisyenlerin, uzmanların ve eğitim kurumları yöneticilerinin katılımıyla ‘Eğitimde Yeni Eğilimler ve Dönüşüm’ temasıyla gerçekleştirilecek olan İstanbul Eğitim Zirvesi’nde Dijitalleşmenin Uluslararasılaşmaya Etkisi, Müfredatın Uluslararasılaştırılması, Eğitimin Geleceği, Eğitimin Yeniden Modellenmesi, Eğitim ve Toplumsal Adalet, Eğitim ve Kalkınma konuları tartışılacak; ayrıca çeşitli ülkelerden derlenen ‘Eğitimde İyi Örnekler’ videoları e-sergi olarak paylaşılacaktır. 

Avustralya o_g_renci.jpg

Misyon

 • Kapsayıcı ve kolektif eğitim politikalarıyla uygulamalarının geliştirilme olasılığını değerlendirmek

 • Dünyada eğitimin mevcut durumu ve geleceği hakkında bilimsel ve akademik verilere dayalı öngörü ve değerlendirmeleri dünyayla paylaşmak

 • Tüm insanlığın mutluluğu ve refahı için hayati bir konu olan eğitimin geleceği üzerine küresel bir perspektif ortaya koymak 

 • Eğitim alanında uluslararası aktörlerin buluşma zemini olacak eğitim sorunlarına teorik ve pratik çözümler sunan bir platform haline gelmek

 • Dijitalleşmeyle birlikte eğitimde yaşanan dönüşümün boyutlarının ortaya konulması, bu bağlamda eğitim kurumlarının, öğretmen ve öğrencilerin eğitim süreçlerindeki pozisyonuna dair öngörülerin değerlendirilmesi

2021 İSTANBUL EĞİTİM ZİRVESİNİN HEDEFLERİ

Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da dijital çağa uyum sağlamak bundan sonraki tartışmaların odağında yer alacak gibi görünüyor. Geleneksel kurumların ve okulların eğitim sistemi içerisindeki mevcut durumu ve gelecekte nasıl varlıklarını devam ettirecekleri, öğretmen ve öğrencilerin eğitim sistemi içerisinde rollerinin ne olacağı, ebeveynlerin yeni döneme adaptasyon sorunları gibi daha onlarca soru akademik düzeyde ele alınması gereken hayati konular olarak karşımıza çıkıyor.

 

Bu güncel konular perspektifinde İstanbul Eğitim Zirvesinin hedefleri: 

 • Dijital dönüşümün boyutlarının ortaya konulması, bu bağlamda eğitim kurumlarının, öğretmen ve öğrencilerin eğitim süreçlerindeki rolüne dair öngörülerin değerlendirilmesi,

 • Sürdürülebilir kalkınma ve eğitim ilişkisi üzerinden dijitalleşmenin ve dünyadaki değişimlerin, dezavantajlı grupların eğitime erişimi açısından değerlendirilmesi,

 • Yeni döneme uyum sağlayabilen, bilgiyi yorumlama becerisine sahip bireyler yetiştirmek için eğitim sisteminde atılması gereken adımların tespiti,

 • Eğitimin uluslararasılaştırılması bağlamında ortaya çıkacak fırsat ve risklerin tartışılması,

 • Uluslararası alandaki istihdam ihtiyaçlarını da gözeterek özellikle mesleki eğitimin geleceğine dair tespit ve önerilerin ele alınması,

 • Yoksulluk, az gelişmişlik ve teknolojik altyapı yetersizliğine bağlı olarak küresel düzeyde büyük risk anlamına gelen eğitim sorunlarının ve bu sorunların çözümü için uluslararası kurumların neler yapabileceğine ilişkin önerilerin değerlendirilmesi şeklinde sıralanabilir. 

Moritanya (2).jpg

Zirve 2021 Sponsorlarımız

trt_4x.png
Artboard 1_4x.png
aa_4x_edited_edited.jpg

Zirve Tekrarını İzleyin

bottom of page