top of page

KATILIMCILAR İÇİN AYDINLATMA METNİ

Sayın Katılımcı,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 3. maddesinde veri sorumlusu “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda veri sorumlusu, TÜRKİYE MAARİF VAKFI’na (Bundan sonra “MAARİF VAKFI” veya “VAKIF” olarak anılacaktır.) ait bilgiler aşağıdaki gibidir.

 

Veri Sorumlusu        : TÜRKİYE MAARİF VAKFI

Adres                         : ALTUNİZADE MAHALLESİ ORD. PROF. DR. FAHRETTİN KERİM GÖKAY CADDESİ ERDEM SOKAK NO: 5 ÜSKÜDAR / İSTANBUL

Tel                              : +90 216 323 35 35

E-posta                      : iletişim@turkiyemaarif.org

 

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla MAARİF VAKFI tarafından hazırlanmıştır.

Türkiye Eğitim Zirvesi kapsamında elde edilecek kişisel verileriniz, MAARİF VAKFI tarafından programın gerçekleştirilmesi, devamı ve program sonrasındaki çalışmaların geliştirilebilmesi maksadıyla sizden talep edilmektedir. Bu bağlamda MAARİF VAKFI tarafından kişiler verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, programın gerçekleştirilmesi, program ile amaçlanan faydaların sağlanabilmesi, program sonrasında gelişme ve ilerleme kaydedebilmek maksadıyla geliştirilecek diğer iş ve programlarda kullanılabilmesi amacıyla işlenmektedir.

Program dahilinde paylaştığınız kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar vasıtası ile otomatik ve otomatik olmayan yollar vasıtasıyla işlenmektedir.

Yine program dahilinde Vakıf ile paylaştınız özel nitelikli kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kanun’un 6. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde açık rıza hukuki sebebine dayanılarak yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar vasıtası ile otomatik ve otomatik olmayan yollar vasıtasıyla işlenmektedir.

Programa katılımınız kapsamında MAARİF VAKFI tarafından elde edilen kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, işbu aydınlatma metni kapsamında Vakıf dışına aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kanun 8. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde aktarılmaktadır. Bu kapsamda yapılan veri işleme ve aktarım faaliyeti 6698 Sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygunluk arz etmektedir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Madde uyarınca MAARİF VAKFI ile paylaştığınız tüm kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

 

6698 Sayılı Kanun’dan doğan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de düzenlenen usul çerçevesinde vakfımıza iletmeniz gerekmektedir. Söz konusu talepleriniz Vakfımız tarafından en geç otuz gün içerisinde cevaplanacaktır. Başvurular ücretsiz olmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde vakfımız tarafından kurulca belirlenen ücret sizlerden talep edilebilecektir. Başvuru hakkınıza ilişkin ayrıntılı bilgiye ve başvuru formuna internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

 

                                                                                    

                                                                                               TÜRKİYE MAARİF VAKFI

bottom of page